សេវាកម្ម

យើងខ្ញុំ មានទទួលផ្តល់សេវាកម្មលើផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ បង្កើតកិច្ចសន្យាផ្សេងៗ សម្របសម្រួលភាគីវិវាទ ឬការពារក្តីនៅតុលាការជាដើម។​ ស្របជាមួយនឹងឯកទេសកម្មផ្នែករដ្ឋប្បវេណីរបស់យើង យើងក៏មានបម្រើសេវាកម្មលើផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ។

យើងមានសក្តានុពលនៅក្នុង
វិស័យនៃការអនុវត្តដូចខាងក្រោម


កិច្ចសន្យា
ទំនាក់ទំនងគ្រួសារ
មត៌ក
កម្មសិទ្ធិ
ការចុះបញ្ជី