សេវាកម្មច្បាប់

JC Law ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៣ ដោយលោកស្រីមេធាវី ទេព បូផល ដែលមានជំនាញក្នុងផ្នែកនេះ

អំពីយើង

ក្រុមមេធាវី ជេស៊ី ត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានឯកទេសកម្មលើផ្នែករដ្ឋប្បវេណី និងផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងប្រសិទ្ធភាព។ ជេស៊ី មានសេវាកម្មបន្ថែមទៀត លើរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ និងការចុះបញ្ជីម៉ាក កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាអាទិ៍។ ក្រៅអំពីសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ ជេស៊ីក៏មានឯកទេសកម្មក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែករដ្ឋប្បវេណីផងដែរ តាមរយៈកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា វិភាគទានច្បាប់ ដែលជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដោយមិនស្វែងរកចំណេញ។
ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ខាងការប្រឹក្សា ផ្តល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់ ចូលជាតំណាងឱ្យភាគី និងការបណ្តុះបណ្តាលនេះ យើងខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាយើងនឹងក្លាយជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហារបស់លោកអ្នក

ក្រុមរបស់យើង

លោកស្រី ទេព បូផល
លោក អុីវ ប៉ូលី

ទំនាក់ទំនង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬ អុីម៉ែល សូមជម្រើសមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក